Почетна » Друштво » Шта треба да знате о уговору о поклону непокретности?

Шта треба да знате о уговору о поклону непокретности?

Као што само назив имплицира, уговор о поклону непокретности представља правни документ којим се једна страна обавезује да без накнаде пренесе власништво над непокретном имовином на другу.

Међутим, такви правни инструменти захтевају пажљиву припрему и планирање како би се избегле потенцијалне компликације.

Да би се овај уговор ваљано саставио, потребно је пажљиво проучити релевантне законске одредбе како би се осигурала његова правна валидност и избегле евентуалне правне потешкоће због чега је увек препоручљиво да се ангажује проверена адвокатска канцеларија.

Правни аспекти уговора о поклону непокретности

Уговор о поклону непокретности представља правни споразум који се закључује док су учесници и даље живи, при чему могу бити укључена и физичка и правна лица.

Овај правни документ произлази из заједничке сагласности обе стране у вези са његовим условима, где је битна намера да се одређена непокретност поклони.

У одсуству те намере, документ неће испуњавати карактеристике уговора о поклону, већ ће бити класификован као неки други правни уговор који задовољава специфичне критеријуме.

Ако недостаје намера да се буде великодушан, сам уговор о поклону непокретности може бити проглашен ништавним.

Такође, у ситуацији где поклонопримац (особа која прима поклон) испољава незахвалност према поклонодавцу (особи која поклања), поклонодавац има право да поништи поклон путем судског поступка унутар трогодишњег периода од дана када се такво незахвално понашање догодило.

Услови за закључивање уговора о поклону непокретности

Да би дошло до закључења уговора о поклону непокретности, неопходно је да поклонодавац испуњава одређене услове. Главни услов је потпуна пословна способност поклонодавца, док поклонопримац није обавезан да поседује исту способност.

Правна способност за закључивање уговора о поклону непокретности зависи од узраста појединца. Особа млађа од 14 година, тј. млађи малолетник, није овлашћена да самостално закључи уговор о поклону непокретности без претходне сагласности старатеља или родитеља.

Другим речима, дете не може да прими непокретност као поклон без одобрења својих родитеља.

Уколико млађи малолетник добије одобрење за уговор о поклону непокретности, стиче право да је користи, али није одговоран за одржавање или порезе. Ове обавезе остају на терету родитеља или старатеља.

Са друге стране, малолетник старији од 14 година има аутономију да закључи уговор о поклону непокретности без обавезе добијања родитељског одобрења. Ипак, родитељи или старатељи задржавају право надзора над уговором и интервенишу уколико процене да малолетник није способан да донесе адекватну одлуку.

Где оверити уговор о поклону непокретности?

Када се финализује уговор о поклону непокретности и обе стране га потврде, наредни корак у процесу је овера, или формална потврда, која се обавља код јавног бележника.

Овај поступак се спроводи искључиво код нотара који има надлежност за територију где се конкретна некретнина налази.

Уобичајено је да стране у уговору, заједно са својим адвокатом, присуствују овери код јавног бележника. На овом месту се потврђује садржај уговора и оверавају потписи.

Када постајете власник поклоњене имовине?

Постати власник некретнине коју сте добили као поклон захтева више од једноставног потписивања уговора или њеног преузимања.

Уговор о поклону представља званичан документ чија исправна форма игра важну улогу. Овај уговор мора бити потписан пред нотаром. Исто тако, мора бити регистрован у катастру непокретности да би се евидентирала промена власништва.

У складу са законом, стварно постајете власник тек када ваше име званично буде уписано у катастар. Стога је од веома важно да одмах након потписивања уговора поднесете захтев катастру непокретности да бисте се уписали као власник.

Другим речима, извод из катастра непокретности представља битан документ којим се потврђује ваше власништво над датом некретнином. Он се користи као доказ власништва и неопходан је у различите сврхе, попут изнајмљивања, продаје или прављења катастарског плана.

Да ли је могућ опозив уговора о поклону непокретности?

Постоје различити разлози због којих би уговор о поклону непокретности могао бити повучен. На пример, опозив је могућ ако се обе уговорне стране сагласе о томе, ако се прекрше услови дефинисани у самом уговору или ако дође до значајних промена у околностима.

Сам захтев за променом или опозивом уговора захтева да га напишу и потпишу обе стране.

Поклонодавац има право да опозове уговор у следећим ситуацијама:

  • Ако поклонопримац не испољава захвалност (на пример, не придржава се услова дефинисаних уговором или не одржава непокретност адекватно). Уколико се ово деси, поклонодавац има право да опозове дар у року од три године путем судске процедуре.
  • Ако поклонодавац западне у сиромаштво (уколико му недостају основна средства за живот).

Уколико дође до опозива уговора, непокретност се враћа оригиналном власнику који је извршио поклон, с обзиром на то да је сам уговор ништаван. Пред тога, неопходно је поново подношење захтева за измену власништва код катастра.

Да ли се плаћа порез на поклон некретности?

Уколико добијете некретнину као поклон, постоји обавеза плаћања пореза познатог као „порез на пренос апсолутних права„.

У зависности од вашег статуса као примаоца поклона, примењују се различите стопе овог пореза:

  • Као наследник у првом наследном реду ослобођени сте пореза на поклон непокретности.
  • Као наследник у другом наследном реду плаћате порез од 1,5% укупне тржишне вредности некретнине.
  • Ако спадате у остале наследнике, подлежете истој стопи од 1,5% вредности некретнине.

Пореска управа одређује тржишну вредност некретнине како би утврдила висину пореза. Уколико сматрате да је та процена нетачна, имате право да поднесете жалбу и затражити промену решења.

Повезани чланци:

Портал Компас Инфо посебну пажњу посвећује темама које се тичу друштва, економије, вере, културе, историје, традиције и идентитета народа који живе у овом региону. Желимо да вам пружимо објективан, балансиран и прогресиван поглед на свет око нас, као и да подстакнемо на размишљање, дискусију и деловање у правцу бољег друштва за све нас.