Почетна » Геоаналитика » САД траже да Израел заврши рат

САД траже да Израел заврши рат

Ад­ми­ни­стра­ци­ја аме­рич­ког пред­сед­ни­ка Џо­зе­фа Бај­де­на по­ве­ћа­ва при­ти­sак на Тел Ави­в да пре­ки­не вој­не акци­је про­тив Ха­ма­са у по­ја­су Га­зе. Пре­ма извештају бри­сел­ског пор­та­ла „По­ли­ти­ко”, Ва­шинг­тон је поставио рок Изра­е­лу да рат заустане до краја го­ди­не. То је исто тако рок који је спо­ме­нуо аме­рич­ки државни секретар Ентони Блинкен за време свог боравка у Израелу ове недеље. Медутим, заменик саветника за националну безбедност Беле куће Џон Фајнер демантовао је у четвртак да администрација има строг крајњи рок за Израел да оконча своје војне операције у Гази. Када су израелски званичници обавестили водечег америчког дипломату о својим плановима, кажучи да би борбе на југу појаса Газе могле да трају неколико месеци, Блинкен је, наводно, одговорио кратко: „Немате толико времена”. Израелски лидери су, изгледа, спремни да ипак прекораче тај рок.

Високи израелски званичник рекао је за „Политико” да су САД и раније саветовале Израелу да не улази у Газу, али је он то ипак учинио. „Ушли смо у Газу јер је то једини начин да уништимо Хамас и ослободимо таоce. Рекли су нам – не идите у њихове тунеле, немате шансе да тако уништите Хамас. Рекли су нам да не улазимо у болнице, иако их је Хамас користио као командне и контролне центре, али смо ушли у те болнице и урадили што је било потребно. И то чемо радити док не остваримо победу”, поручио је неименовани израелски званичник.

Ха­мас је ју­че са­оп­штио да је Изра­ел бом­бар­до­вао сред­њо­ве­ков­ну џа­ми­ју Ома­ри у Га­зи и знат­но је оште­тио, оце­нив­ши то као „гну­сан, вар­вар­ски зло­чин”. Фо­то­гра­фи­је ко­је су по­ка­за­ли ме­ди­ји у Га­зи под кон­тро­лом Ха­ма­са, а чи­ју аутен­тич­ност Рој­терс ни­је мо­гао да по­твр­ди, по­ка­зу­ју огром­ну ште­ту на џа­ми­ји, ко­јој су сру­ше­ни зи­до­ви и кров и ко­ја има огром­ну пу­ко­ти­ну на дну ка­ме­ног ми­на­ре­та. Но­ви­на­ри Рој­тер­са из Га­зе по­твр­ди­ли су да ми­на­рет при­па­да џа­ми­ји Ома­ри. Порт­па­рол изра­ел­ске вој­ске ни­је од­го­во­рио на зах­тев да пру­жи ко­мен­тар о оште­ће­њу џа­ми­је. Ома­ри је нај­ста­ри­ја и нај­ве­ћа џа­ми­ја у Га­зи.

Ви­со­ки зва­нич­ник Ха­ма­са оп­ту­жио је ју­че изра­ел­ске сна­ге да су по­чи­ни­ле „гну­сни зло­чин про­тив не­ви­них ци­ви­ла” на­кон што су сли­ке по­лу­го­лих за­ро­бље­них па­ле­стин­ских му­шка­ра­ца из Га­зе кру­жи­ле дру­штве­ним мре­жа­ма. Пред­став­ник па­ле­стин­ске ми­ли­тант­не гру­пе Изат ел Ре­шик, ко­ји је у ег­зи­лу у ино­стран­ству, по­звао је ме­ђу­на­род­не ор­га­ни­за­ци­је за људ­ска пра­ва да ин­тер­ве­ни­шу ка­ко би по­ка­за­ле шта се до­го­ди­ло па­ле­стин­ским му­шкар­ци­ма и по­мо­гле да се омо­гу­ћи њи­хо­во осло­ба­ђа­ње, пре­нео је Рој­терс. Ме­ђу­на­род­ни ко­ми­тет Цр­ве­ног кр­ста (МКЦК) са­оп­штио је да је за­бри­нут због сли­ка и да се пре­ма свим при­тво­ре­ни­ци­ма мо­ра по­сту­па­ти ху­ма­но и до­сто­јан­стве­но у скла­ду с ме­ђу­на­род­ним ху­ма­ни­тар­ним пра­вом. Изра­ел­ска те­ле­ви­зи­ја је при­ка­за­ла сни­мак за­ро­бље­них бо­ра­ца Ха­ма­са, сву­че­них до до­њег ве­ша, по­гну­тих гла­ва, на ули­ци у Га­зи. Порт­па­рол изра­ел­ске вла­де Елон Ле­ви ре­као је на ре­дов­ном бри­фин­гу да је реч о по­је­дин­ци­ма ухап­ше­ним у Џа­ба­ли­ји и Ше­ја­ји, у пред­гра­ђи­ма Га­зе. „Реч је о вој­но спо­соб­ним му­шкар­ци­ма от­кри­ве­ним у под­руч­ји­ма из ко­јих је ци­ви­ли тре­ба­ло да бу­ду ева­ку­и­са­ни пре не­ко­ли­ко не­де­ља”, ре­као је он.

Ле­ви ис­ти­че да је изра­ел­ска вој­ска са­ве­то­ва­ла ци­ви­ле да на­пу­сте те обла­сти Га­зе, где пла­ни­ра да де­лу­је. Рој­терс пре­но­си да су не­ки Па­ле­стин­ци ре­кли да су пре­по­зна­ли ро­ђа­ке на фо­то­гра­фи­ја­ма ко­је кру­же дру­штве­ним мре­жа­ма и не­ги­ра­ли да су они има­ли би­ло ка­кве ве­зе с Ха­ма­сом или би­ло ко­јом дру­гом гру­пом.

 

Спе­ци­јал­не је­ди­ни­це Изра­ел­ских од­брам­бе­них сна­га (ИДФ) из­вр­ши­ле су ју­че ра­ци­ју на па­ле­стин­ски из­бе­глич­ки камп Фа­ра на За­пад­ној оба­ли, што је ре­зул­ти­ра­ло смр­ћу ше­сто­ро ци­ви­ла, ме­ђу ко­ји­ма је и јед­но де­те, ја­ви­ла је но­вин­ска аген­ци­ја ВА­ФА. Ка­ко на­во­ди аген­ци­ја, вој­ни­ци ИДФ ушли су у камп по­што су му са свих стра­на бло­ки­ра­ли ула­зе, а снај­пе­ри­сти су за­у­зе­ли по­ло­жа­је на кро­во­ви­ма ку­ћа. Нај­ма­ње шест љу­ди је по­ги­ну­ло, а де­се­ти­не су ра­ње­не у су­ко­би­ма ко­ји су из­би­ли на­кон што су одво­је­не гру­пе ло­го­ра­ша пру­жи­ле от­пор Изра­ел­ци­ма.

 

Га­ди Ај­зен­кот, ми­ни­стар без порт­фе­ља у рат­ном ка­би­не­ту изра­ел­ске вла­де, са­знао је за смрт свог си­на у су­ко­би­ма у Га­зи док је раз­го­ва­рао о опе­ра­тив­ним пла­но­ви­ма у вој­ном шта­бу. Гал Ме­ир Ај­зен­кот (25), био је ме­ђу сто­ти­на­ма хи­ља­да вој­них ре­зер­ви­ста мо­би­ли­са­них за изра­ел­ску офан­зи­ву. Ха­мас је са­оп­штио да га је уби­ла бом­ба по­ста­вље­на у ту­не­лу у окру­гу Тал ел За­тар. Кад је Ај­зен­кот до­био оба­ве­ште­ње о си­но­вље­вој смр­ти, био је у про­сто­ри­ји за опе­ра­тив­но пла­ни­ра­ње с ми­ни­стром и чла­ном рат­ног ка­би­не­та Бе­ни­јем Ган­цом. Ај­зен­кот је, го­во­ре­ћи у су­за­ма из­над ков­че­га, ка­зао да је си­гу­ран ће офан­зи­ва би­ти по­ја­ча­на ра­ди по­др­шке зе­мљи ко­ју је та­ко во­лео ње­гов син, да би она би­ла ја­ка, пи­то­ма и пра­вед­на.

Превод и припрема: Редакција Компас инфо
Повезани чланци:

Портал Компас Инфо посебну пажњу посвећује темама које се тичу друштва, економије, вере, културе, историје, традиције и идентитета народа који живе у овом региону. Желимо да вам пружимо објективан, балансиран и прогресиван поглед на свет око нас, као и да подстакнемо на размишљање, дискусију и деловање у правцу бољег друштва за све нас.